پمپ آب

پمپ چیست ؟همه چیز در مورد پمپ آب

پمپ آب است که برای افزایش فشار و جابجایی سیاری به داخل جریان یابد استفاده می‌شود در واقع انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی مانند موتور میگیرد گیرد به عنوان مثال پمپ آب خانگی استفاده در طبقه های بالاتر فشار آب کم می باشد به علت جاذبه زمین به سمت سرازیری تمایل دارد. که ما به وسیله پمپ فشار آب را زیاد میکنیم .

انواع پمپ آب :

  1. پمپ دینامیکی
  2. پمپی جابه جایی مثبت

مقایسه پمپ دینامیکی و جابجایی مثبت:

  • حداکثر فشار ایجاد شده در پمپ دینامیکی محدود است زمانی که شیر قطع شود فشاز صفر میشود در حالیکه در پمپ جابجایی مثبت حداکثر فشار توسط دستگاه اجرایی می شود به این معنی که فشار خود را به اندازه که نیازسیستم  است  میرسند .
  • در جابجایی مثبت  انرژی مستقیم تبدیل به فشار می‌شود در صورتی که در دینامیکی  می شود انرژی ابتدا به سرعت تبدیل می‌شود و سپس در حلزون و در آخر در دیفیوز به فشار تبدیل میشود.
  • دینامیکی ها در فشار متوسط در جریان زیاد استفاده میشود جا بجایی‌ها در فشار بالا و جریان کم مایعات لزج استفاده می‌شود .

نظر دهید

پاسخ دهید